Spoštovana članica, spoštovani član društva SNLP!

Leto je naokoli, ponovno se srečamo in skupaj pregledamo ter ocenimo preteklo delo, si določimo smernice dela in aktivnosti v novem letu. Letos izvolimo še nove člane v organe društva.

VABIMO vas na redni ZBOR ČLANOV,

ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2018 ob 17:30 uri v prostorih društva SNLP

(Hacquetova 4, 1000 Ljubljana – stanovanje 17/III. nadstropje)

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Otvoritev zbora članov in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov zbora članov
  2. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu za leto 2017
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
  4. Razrešitev starih in izvolitev novih članov organov društva
  5. Obravnava in sprejem Programskih smernic dela SNLP do volilnega Zbora članov 2019 ter finančni načrt za leto 2018
  6. Razno

Vabimo vas, da svojo prisotnost vnesete na povezavi: prijava na aktivnosti.

Mag. Darja Zorko Mencin

Predsednica SNLP